Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STUDIO LIEFDE

Deze algemene voorwaarden gaan in op 30 maart 2020.

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de voorwaarden in deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: alle overeenkomsten, programma’s, cursussen, trajecten en opdrachten waarbij bij Studio Liefde werkzame personen als (online) gestaltprofessional therapeut, surftherapeut, energetisch therapeut, EFT Master Practioner worden ingezet.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Studio Liefde,en de Opdrachtgever, Cursist of Deelnemer, tezamen te noemen als “Contractpartij”, waarop Studio Liefde deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. * De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Studio Liefde in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Liefde en de Contractpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Indien Studio Liefde niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Liefde in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Liefde zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte of de aanbieding altijd na 30 dagen.
 1. Studio Liefde kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Indien aan een overeenkomst een intake of kennismakingsgesprek vooraf gaat, wordt de overeenkomst afhankelijk van de uitkomst van deze intake of kennismaking aangegaan. Het staat Studio Liefde vrij om op basis van deze intake of kennismaking geen overeenkomst aan te gaan.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Studio Liefde daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij deze afwijking schriftelijk door Studio Liefde wordt aanvaard.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Liefde niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Cursussen, trainingen, programma’s en, inschrijving, koop via internet, annulering.

 1. De, Cursist of Deelnemer schrijft zich in voor het deelnemen aan een cursus, training, programma door het contactformulier via de website van Studio Liefde in te vullen of wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of Studio Liefde de inschrijving en factuur voor hen administratief wil afhandelen.
 1. De dienst mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geannuleerd tenzij anders vermeld. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd minus orderkosten (aanbetaling bij retreats). Studio Liefde is telefonisch te bereiken op 06-16100412 en per mail via info@studioliefde.nl.
 1. Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur waarvan de betaling geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
 1. Bij te late betaling kan de Deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Studio Liefde dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
 1. Bij creditering zal Studio Liefde de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.
 1. Aanvullende op het bepaalde in artikel 8 kan een, Cursist of Deelnemer in overleg met Studio Liefde afspraken maken over betaling in maandelijkse termijnen, zonder extra kosten. De afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd.
 1. Aanvullend op het bepaalde in artikel 6 kan het annuleren van cursussen, trainingen, therapiesessies alleen per email via het hiervoor in het tweede lid genoemde e-mail adres. De datum van ontvangst van de email is bindend. Binnen de eerste 7 dagen na inschrijving geldt een bedenktijd waarbinnen kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt in dat geval teruggestort binnen 14 dagen na de dag waarop annulering heeft plaatsgevonden. Bij annulering na 14 dagen en tot 4 weken voor de start van het programma wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht plus de aanbetaling. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van de cursus, het programma of het retreat is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Studio Liefde), wordt 100,- euro administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.
 1. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een cursus, programma naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Studio Liefde en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.
 1. Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per e- mail. Bij te laat afmelden wordt de volledige sessie in rekening gebracht. Indien Studio Liefde een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt de sessie niet in rekening gebracht.
 1. Studio Liefde heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursussen- programma’s of retreats-, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus, programma of retreat te annuleren voor zover geen sprake is van een cursus, programma of retreat die individueel wordt gegeven. Bij het niet doorgang vinden vanwege te weinig aanmeldingen worden de Cursisten of Deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus, het programma of het retreat ingelicht. In deze gevallen vindt restitutie van de betaling plaats overeenkomstig het vijfde lid. Studio Liefde vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Artikel 5 Overeenkomsten met Opdrachtgevers, contractduur, uitvoeringstermijnen, risico- overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Studio Liefde en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Studio Liefde derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Liefde dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 1. Studio Liefde zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Studio Liefde is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Studio Liefde de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Liefde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Liefde worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Liefde zijn verstrekt, heeft Studio Liefde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Studio Liefde ter beschikking heeft gesteld. Studio Liefde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Liefde is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Studio Liefde zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Studio Liefde gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Studio Liefde bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Liefde op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studio Liefde een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Studio Liefde gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Studio Liefde, daardoor direct of indirect ontstaan.
 1. Indien Studio Liefde met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studio Liefde niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Studio Liefde alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren; indien
 2. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studio Liefde rustende verplichting ingevolge de wet;
 3. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of
 1. Indien in een overeenkomst vaste werktijden zijn afgesproken dan is Studio Liefde gerechtigd voor de afgesproken uren te factureren, ook indien de opdrachtgever deze uren niet kan vullen met de gevraagde werkzaamheden. Indien de werkzaamheden niet binnen de overeengekomen werktijden verricht kunnen worden, kunnen Studio Liefde en de Opdrachtgever met inachtneming van het achtste lid een (tijdelijke) uitbreiding van de overeenkomst overeengekomen.
 1. Uren die Studio Liefde niet kan maken in verband met (ziekte)verlof, worden voor zover mogelijk vooraf bekend gemaakt aan Opdrachtgever en worden niet gefactureerd.
 1. Indien geen vaste werktijden zijn overeengekomen als bedoeld in het dertiende lid, dan worden ‘no-shows’* voor het volledige bedrag bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, indien de afspraak niet eerder dan 24 uur voor het plaatsvinden hiervan bij Studio Liefde per e-mail of telefonisch is afgemeld. Bij afmelding 24 uur voordat de behandelafspraak plaatsvindt worden geen kosten in rekening gebracht.

* Met een ‘no-show’ wordt bedoeld het niet opdagen van een cliënt op een behandelafspraak.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 1. Studio Liefde is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Contractpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Studio Liefde ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractpartij niet langer van Studio Liefde kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is Studio Liefde bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Liefde kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Liefde op de Contractpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Liefde de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Indien Studio Liefde tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 1. Indien de ontbinding aan de Contractpartij toerekenbaar is, is Studio Liefde gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 1. Indien de Contractpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Studio Liefde gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Studio Liefde, zal Studio Liefde in overleg met de Contractpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Contractpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Studio Liefde extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractpartij in rekening gebracht. De Contractpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Studio Liefde anders aangeeft.
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Contractpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Liefde vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 1. De vorderingen van Studio Liefde op de Contractpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 1. Indien de Contractpartij een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overmacht

 1. Studio Liefde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Studio Liefde geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Liefde niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Studio Liefde heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Liefde zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Studio Liefde kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zover Studio Liefde ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Liefde gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Studio Liefde aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Studio Liefde aangegeven.
 1. Studio Liefde is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien de Contractpartij na het verstrijken van een in een betalingsherinnering genoemde termijn in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractpartij van rechtswege in verzuim. De Contractpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Studio Liefde heeft het recht de door Contractpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Studio Liefde kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Studio Liefde kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. De Contractpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studio Liefde verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 1. Indien de Contractpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Studio Liefde echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractpartij worden verhaald. De Contractpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Studio Liefde geleverde blijft eigendom van Studio Liefde totdat de Contractpartij alle verplichtingen uit de met Studio Liefde gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 1. Het door Studio Liefde geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Contractpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 1. De Contractpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Studio Liefde veilig te stellen.
 1. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Contractpartij verplicht om Studio Liefde daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 1. Voor het geval Studio Liefde zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Contractpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Studio Liefde en door Studio Liefde aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Liefde zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Studio Liefde aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Studio Liefde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Liefde is uitgegaan van door of namens de Contractpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Studio Liefde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Liefde beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De aansprakelijkheid van Studio Liefde is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het overeengekomen honorarium.
 1. Studio Liefde zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Tel. +31 (0)6 16100412Mail. info@studioliefde.nl Web. www.studioLiefde.net linkedin.com/company/studioLiefde linkedin.com/in/yvettekilian

 1. Studio Liefde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Liefde aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Liefde toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Studio Liefde is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Liefde of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring

De Contractpartij vrijwaart Studio Liefde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio Liefde toerekenbaar is. Indien Studio Liefde uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractpartij gehouden Studio Liefde zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Liefde, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Liefde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Studio Liefde behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio Liefde heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke en/of cliëntgebonden informatie van de Contractpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen, cursussen en retreaten, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van Studio Liefde (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Studio Liefde en/of Sabine Wensink, als zijnde directeur van Care to Innovate B.V. en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
 1. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.studioLiefde.net verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de Contractpartij.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Liefde partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Liefde is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Liefde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Studio Liefde.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van Studio Liefde. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij artikel 14. Klachtenreglement.

Artikel 14 Klachtenreglement

 1. Studio Liefde hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode van het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) gevolgd.
 2. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van Studio Liefde, dan nodigen wij je nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen jouw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met je naar een passende oplossing.
 3. Indienen van een klacht. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, in gesprek met je kunnen om jouw klacht te bespreken. Mocht je dit om welke reden dan ook niet willen dan kan je de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen. Je kunt jouw klacht richten aan mevrouw S.Wensink.
 4. Verloop van de klachtenprocedure
 5. De ontvangst van jouw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst

bevestigd.

 1. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen)

contact met je op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

iii. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan word je over de oorzaak daarvan geïnformeerd.

 1. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
 2. Alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
 3. Beroepsmogelijkheid
 4. Studio Liefde is aangesloten bij de klachtenregeling van GAT Wkkgz geschillencommissie

.

 1. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om bemiddeling in te schakelen van een onafhankelijke

klachtenfunctionaris van de GAT Wkkgz geschillencommissie. Ook heeft u de keuze om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het GAT Wkkgz geschillencommissie. iii. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende GAT Wkkgz geschillencommissie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de GAT Wkkgz geschillencommissie is bindend.

 1. Bewaartermijn
 2. Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

Artikel 16 Praktische gegevens

Studio Liefde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73928178. Eigenaar is mevrouw Sabine Wensink., lid Collectief Alternatief Therapeuten, GAT Wkkgz geschillencommissie, AGB-geregistreerd gestalttherapeut.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de webpagina van Studio Liefde.

Studio Liefde
Sabine Wensink
Tel. +31 (0)6 16100412
Mail. info@studioliefde.nl

KvK inschrijving: 62196405