Privacybeleid

We begrijpen dat je vertrouwen in Studio Liefde uitermate belangrijk is. Dit privacybeleid is toepasbaar, inter alia, op (i) onze websites www.thetappingcoach.nl, www.surftherapytravel.com en www.studioliefde.nl en (hierna aangeduid met “websites”), (ii) de juridische entiteit van Surf Therapy Travel en The Tapping Coach, namelijk Studio Liefde, (iii) alle (commerciële) relaties tussen Studio Liefde en haar klanten, prospects, leden en business partners.

Dit privacybeleid betreft informatie over persoonlijke data verzameld door Studio Liefde, als ook de manier waarop Studio Liefde persoonlijke data gebruikt en verwerkt.

Alleen individuele of curatieve therapie wordt vergoed en erkend door de beroepsorganisatie en valt daarom onder deze privacy voorwaarden.

De voorwaarden hieronder zijn algemeen voor alle diensten van Studio Liefde. Zowel on- als offline.

1 WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN

Studio Liefdeverwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Afbeeldingen/video’s
 • Factuurgegegevens, betaal- en rekeninginformatie
 • Alle persoonlijke data vrijwillig verstrekt aan Studio Liefde

Studio Liefde verzamelt geen gegevens van websitebezoekers. Wel verzamelt ze persoonsgegevens van bezoekers die ons contacteren via het contactformulier op onze websites of producten afnemen in de webwinkel. Studio Liefde tracht te waarborgen dat informatie van bezoekers aan haar websites onder de 16 jaar niet wordt opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studioliefde.nldan verwijderen wij deze informatie.

2 METHODEN VAN COLLECTIE PERSOONSGEGEVENS

Studio Liefde vergaart persoonsgegevens bij:

 • Inkomende en uitgaande correspondentie met Studio Liefde
 • Het bezoeken van onze retreats
 • Aanmelding nieuwsbrief
 • Deelname aan de diensten van Studio Liefde
 • Aanmelding en registratie van Studio Liefde webinars / seminars / events / workshops etc.
 • Het maken van foto- en videomateriaal tijdens events of vrijwillig ontvangen materiaal
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

Alle persoonlijke data, verzameld door Studio Liefde, zijn dus expliciet en vrijwillig aangeleverd door het datasubject.

3 WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Studio Liefde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

4 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVOERING

Studio Liefde neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Liefde) tussen zit.

5 BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Studio Liefde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > maximaal 7 jaar
 • Adres > maximaal 7 jaar
 • Bankrekeningnummer > maximaal 7 jaar

We bewaren deze persoonsgegevens om onze contacten op te hoogte te houden van aankomende evenementen, nieuws omtrent Studio Liefde en om ze te bedanken voor hun deelname aan een van onze retreats of ander diensten. Daarnaast bewaren we bovenstaande gegevens, wanneer we in opdracht van jou evenementen kunnen organiseren en hierover contact kunnen houden.

6 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Studio Liefde verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7 COOKIES

Studio Liefde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8 BEELDMATERIAAL TIJDENS ONZE EVENTS

Studio Liefde schiet regelmatig beeldmateriaal tijdens workshops, retreats of evenementen voor zowel in- als extern gebruik. Wanneer wij de beelden willen gebruiken voor extern gebruik, zullen we ten alle tijden toestemming voor gebruik vragen aan onze contactpersoon (namens alle deelnemers retreat, evenement).

9 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Liefde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken digitaal naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studioliefde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio Liefde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10 BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Studio Liefde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studioliefde.nlo.v.v. Privacy Studio Liefde.

11 HET CLIENTENDOSSIER

Ontvang je individuele therapie die vergoed wordt door de zorgverzekering dan is Studio Liefde wettelijk verplicht van jou als cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. Ook gelden er dan gespecificeerde privacy regels. Lees ze hier!  De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie 
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie 
(iii) Informeren andere zorgverleners 
(iiii) Als het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.

12 INFORMATIE OP DE ZORGNOTA

Als cliënt ontvang je een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door Studio Liefde. In de praktijk komt her erop neer dat deze na betaling per bank of contant direct wordt meegegeven of anders later via een beschermd platform verstuurd wordt naar het door jou opgegeven e-mailadres. Op de nota staat de volgende informatie van jou: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor jouw administratie en kan, indien de behandelingen van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

13 CONTACT EN IDENTITEITSGEGEVENS

De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens: 

Studio Liefde – eenmanszaak
www.studioliefde.nl
info@studioliefde.nl 
06-16100412

Correspondentie-, en bezoekadres
Jacob Pronkstraat  200
2584 BX Den Haag

KvK-nummer 62196405